Bangkok Mitsubishi UFJ Lease

กิจกรรมและข่าวสาร

เกี่ยวกับเรา ความรับผิดชอบต่อสังคม

"การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมต้องเริ่มที่การพัฒนาเยาวชน เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต"

เราชื่อมั่นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ทางบริษัทจึงเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็กผู้ขาดโอกาสเป็นประจำทุกปีกับทางมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือนี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราได้ตอบแทนคืนให้แก่สังคม เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทย.