กิจกรรมและข่าวสาร

เกี่ยวกับเรา ข้อมูลบริษัท

บริษัทของเราให้บริการด้านสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าดำเนินการ สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่ารถยนต์พร้อมบำรุงรักษา ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์อื่นๆ พร้อมกับให้บริการปรึกษาแนะนำทางการเงินอย่างมืออาชีพ รวมถึงโซลูชันต่างๆ ให้กับลูกค้า

 

ชื่อบริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล
สถานที่ตั้ง

173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2033 4488, +66 (0) 2163 6400

เบอร์โทรสาร +66 (0) 2163 6411, +66 (0) 2163 6422

วันจดทะเบียนจัดตั้ง 25 กรกฎาคม 2534
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการเช่า การเช่าซื้อ และการเช่ารถยนต์พร้อมบำรุงรักษา
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
บริษัทผู้ถือหุ้น

บริษัท มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล

49%
บริษัทอื่นๆ (ในประเทศไทย) 51%

 

กรรมการผู้จัดการ คุณ โทรุ อิวาซาวะ